สำรองห้องพัก

การันตีราคาที่ดีที่สุด

รักษ์สิ่งแวดล้อม

รักษ์สิ่งแวดล้อม

การตระหนักและใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของเราที่ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ พวกเรายึดมั่นกับการ ‘รักษ์สิ่งแวดล้อม’ และการลดรอยเท้าคาร์บอน (carbon footprint คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ขององค์กร) ซึ่งการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพนักงานของโรงแรมทุกคน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานระดับล่าง

พวกเราต่างตระหนักดีว่าการเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวทั่วโลกมาพร้อมกับความรับผิดชอบขององค์กรในการช่วยแบ่งเบาผลกระทบจากธุรกิจของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งในบริเวณโรงแรมของเราและพื้นที่อื่นๆ พวกเราเข้าใจปัญหาและได้ดำเนินการกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการของเรา

เป้าหมายของเรา มีดังต่อไปนี้ (แต่มิได้มีแต่เพียงเท่านี้):

  • ลดการใช้พลังงานและน้ำให้มากขึ้น โดยลดพลังงานต่อกิโลวัตต์และลดน้ำต่อการใช้น้ำหนึ่งห้อง (POR) ให้ได้มากถึง 20% ภายในปี 2014 [Baseline: 2009]
  • อนุญาตให้บริษัทหุ้นส่วนผู้พัฒนาโรงแรมสร้างโรงแรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • จัดการซัพพลายเชน (supply chain คือ การปะทะสัมพันธ์หรือ ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างการจัดซื้อกับการตลาดในลักษณะที่เป็นบูรณาการ) ทั้งทั่วไปและที่สำคัญให้อยู่ในรูปแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • ให้ความรู้และแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมงานและแขกให้อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
  • จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ใหม่ๆ รวมถึงการอนุรักษ์ป่าชายเลน การจัดการขยะและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
  Green Leaf Certification
 

View The Sukosol's Green Leaf Certificate

ในโอกาสที่เราได้รับประกาศนียบัตร ‘Green Leaf Certificate’ จากมูลนิธิใบไม้สีเขียว เนื่องจากเราได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา พวกเราภูมิใจที่ได้รับรางวัล Energy Management (TEM) ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากบันทึกการใช้พลังงานที่สมควรนำเป็นแบบอย่างและจากการห่วงใยสิ่งแวดล้อมของเรา ในอนาคตเราได้วางแผนที่จะร่วมมือและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเริ่มดำเนินการกับ Green Globe  คือ การจัดการสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการยอมรับให้กับกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม) ในระดับสากล

ที่ โรงแรมเดอะ สุโกศล ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้บริหารได้ให้พันธะสัญญาอย่างหนักแน่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงแรมอย่างสม่ำเสมอ เรามีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมซึ่งได้จัดอบรมและจัดกิจกรรมรู้คุณค่าสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและชุมชนท้องถิ่นอยู่เป็นประจำ

ในปีที่ผ่านๆ มา เราได้เข้าร่วมการดำเนินการดังต่อไปนี้ คือ การปลูกป่าชายเลนกว่า 1,000 ต้น, การปลูกป่าบกกว่า 1,000 ต้น, การปลูกแฝกกว่า 30,000 ต้น และ การสร้างฝาย 3 ฝาย ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี, การรีไซเคิลขยะในสำนักงาน (ด้วยการจัดประกวดผลิตภัณฑ์ที่นำของเหลือใช้ในสำนักงานมาประดิษฐ์เป็นของใหม่), การจัดซื้อผลิตผลเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น เพื่อนำมาเป็นอาหารภายในห้องอาหารของโรงแรม และห้องอาหารพนักงาน, Earth Hour คือ การปิดไฟให้โลกพักพร้อมกันทั่วโลก, วันสิ่งแวดล้อมโลก, การทำความสะอาดโรงแรมและบริเวณโดยรอบ, วันปลอดรถ (car free day), การจัดการขยะ และ วันประหยัดพลังงาน โดยการสนับสนุนให้พนักงานปั่นจักรยานมาแทนการใช้รถยนต์ เป็นต้น

เราขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติเช่นท่าน ลูกค้า หุ้นส่วน และซัพพลายเออร์ทั้งหมดของเรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่สะอาดและสดใส หากเราใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม เราทุกคนเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยความคิดและการลงมือทำไปพร้อมๆ กัน

ขอขอบคุณที่ร่วมมือกับ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ของเรา ในการพยายามที่เป็นหนึ่งเดียวกันในการทำให้เมืองนี้สวยงามสมเป็น City of Angels!

 

ข้อเสนอ

Minimum Night Stay

เพลิดเพลินกับวันหยุดยาวในราคาที่ถูกกว่า โดยสำรองห้องพักอย่างน้อย 2 คืนขึ้นไป

อ่านต่อ